Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – NOWA !!!

Przyznam się, że ta informacja prawie w ogóle by mi umknęła, a na dodatek zupełnie zapomniałem, że takie wydarzenie może nastąpić i kompletnie tego nie śledziłem. Fakt też faktem, że przeszło to w sumie jakoś bez specjalnego echa i żadnych głosów krytyki lub radości nie słuchać. A o co chodzi? O NOWĄ ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie znowelizowaną, nie ujednoliconą, ale nową.

Gdyby nie jakaś drobna notatka przed paroma dniami na łamach Rzepy, w dziale „Już obowiązują”, czy jakoś tak, to w ogóle bym nie wiedział. A tu się okazało, że gdzieś tak mniej więcej od maja 2006r. trwały prace nad stworzeniem zupełnie nowej ustawy. Rzeczywiście coś tam gdzieś kiedyś słyszałem, ale nie sądziłem, że po pierwsze rzeczywiście zrobią nową ustawę, a po drugie, że zrobią to w sumie dość szybko.

Tak czy inaczej – nowa ustawa z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zacznie obowiązywać od dnia 22 kwietnia 2007r. Jeśli ktoś jest ciekaw, to tutaj jest pierwsza strona Dziennika Ustaw z dnia 21 marca 2007r. zawierająca treść ustawy, a tutaj cały tekst w htm’elu.

Gdyby ktoś był jeszcze bardziej ciekaw, to odsyłam jeszcze do przejrzenia przebiegu procesu legislacyjnego, z którego szczególnej uwadze polecam uzasadnienie projektu rządowego oraz opinię zleconą na potrzeby Biura Analiz Sejmowych, którą przygotował dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. UW, z Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW – tekst tutaj.

Z tej właśnie opinii, pozwalam sobie zacytować fragment uwag ogólnych:


Przedmiotem oceny jest projekt nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik). Autorzy projektu uznali więc, że realizacja obu celów projektowanej regulacji – „wdrożenie procedur wynikających z rozporządzenia PE i Rady nr 2006/2004/WE” oraz „wprowadzenie istotnych zmian w stosunku do obowiązującej ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 244, poz. 2080, z późn. zm.)” (str. 1 „Uzasadnienia”) – nie jest możliwa w drodze nowelizacji tej ostatniej. Nie jestem o tym przekonany. Cel pierwszy regulacji realizuje – w pełni zresztą prawidłowo – tylko pięć przepisów (art. 4 pkt 22; art. 30 ust. 3; art. 32 pkt 7; art. 63 ust. 2 pkt 2; art. 74 ust. 2 pkt 4), wskazanych na str. 3 „Uzasadnienia”. Osiągnięciu celu drugiego służy wprawdzie znaczna ilość zmian szczegółowych, ale – m.zd. – można je było przeprowadzić w drodze – obszernej owszem, ale jednak – noweli do uokik z 2000 r., zmienionej przecież równie mocno nowelą z 2004 r.
Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim to, że oceniana ustawa nie tylko powiela podział na działy i rozdziały, jak i – co zresztą przyznają jej autorzy – „zachowuje zdecydowaną większość rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie” (str. 1 „Uzasadnienia”). W efekcie, utrzymuje ona – co do zasady – numerację zasadniczych materialno-prawnych przepisów ochrony konkurencji (ca 20 pierwszych artykułów), co jest ogromnie ważne dla zachowania ciągłości odniesień doktryny i orzecznictwa. Jeżeli więc Sejm zdecyduje się – zgodnie z przedłożeniem rządowym – na uchwalenie uokik jako ustawy nowej a nie znowelizowanej, to trzeba koniecznie przenieść jej art. 5 do przepisów końcowych (w których jest on zresztą umieszczony w ustawie z 2000 r.), aby ciągłość numeracji najważniejszych, materialno-prawnych przepisów ustawy stała się jej silną stroną.

2. Sami autorzy nowej ustawy przyznają, że dokonuje ona tylko dwóch zmian o dużym „ciężarze gatunkowym” w stosunku do obowiązującej uokik z 2000 r.; nowa ustawa mianowicie „odstępuje od prowadzenia postępowań na wniosek w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów” oraz „wprowadza możliwość stosowania kar pieniężnych wobec przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów” (str. 2 „Uzasadnienia”). Obie te zmiany zasługują na generalne poparcie (por. niżej pkt. 24 i 27 niniejszej Opinii). W moim przekonaniu, także inne zmiany instytucji prawnych regulowanych przepisami tej ustawy są generalnie słuszne i prawidłowo przeprowadzone. Szkoda natomiast, że w niektórych przypadkach (głównie w zakresie regulacji zasad prewencyjnej kontroli koncentracji przedsiębiorców) autorzy projektu jakby zatrzymali się w pół drogi, a w konsekwencji m.in. pozostawili duży zakres niespójności prawa polskiego ze standardami wspólnotowymi (por. niżej pkt 13-19 Opinii).

Ciekawe jedynie, że na stronach UOKIK wcale nie jest łatwo znaleźć informacje na ten temat. Brak w każdym bądź razie wzmianki o tym w dziale „Akty obowiązujące”, nie ma też nic powiedziane o uchwaleniu i obowiązywaniu nowej ustawy w dziale ”Projekty” (swoją drogą do tej ostatniej strony odsyłam najbardziej wytrwałych i najbardziej zainteresowanych, bo tam jest najwięcej projektów, uzasadnień i informacji dotyczących nowej ustawy, od maja 2006r.).
Być może pracownicy UOKIK nie mieli czasu, bo byli zbyt zaaferowani niespodziewanym odwołaniem Cezarego Balasińskiego z funkcji Prezesa ….. (zob. mi.n. info ze stron gazeta.pl).

« »