Udzielanie informacji publicznej przez Urząd Patentowy

Kiedyś pisałem tutaj o problemach z dostępem do informacji publicznej na gruncie orzeczeń (sądów powszechnych i administracyjnych) w aspekcie spraw związanych z prawem własności przemysłowej. A konkretnie o „niedostępie”, ale to już inna sprawa. Teraz warto wskazać na co innego, choć powiązanego – dostęp do informacji publicznej w ramach postępowania przed Urzędem Patentowym RP Bez specjalnego rozpisywania się, odsyłam do dwóch (właściwie trzech, ale dwa z nich są prawie jednakowe w treści). Pierwsze to strona Ministerstwa Gospodarki, na której możemy odnaleźć – przygotowane specjalnie na zlecenie MG – opracowanie pt. Udzielanie informacji publicznej przez Urząd Patentowy w związku z postępowaniem w sprawie udzielania i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej. Prawna możliwość zapoznania się przez osoby trzecie (mającymi i nie mającymi interesu prawnego) z dokumentami zgłoszeniowymi i związanymi z udzielaniem praw wyłącznych. Opracowanie to zawiera: • stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej, • analizę stanu prawnego w Polsce dotyczącego udzielania informacji publicznej przez Urząd Patentowy, • opis rozwiązań przyjętych w niektórych państwach Unii Europejskiej, a także rozwiązań przyjętych w zakresie własności intelektualnej dostępu do informacji w systemie unijnym (Europejski Urząd Patentowy, OHIM, Niemcy, GB), • analizę stanu prawnego na tle innych rozwiązań prawnych – w kontekście własności przemysłowej, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, • analizę poglądową autora na temat dostępu do informacji publicznej w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym RP na tle obowiązującego prawa w Polsce, • propozycję zmian jakie należałoby wprowadzić w prawodawstwie polskim (zmiana art. 251 pwp i wykreślenie art. 44 i 143 pwp). Z przedmiotowym opracowaniem koresponduje wydane niedawno orzeczenie NSA z dnia marca 2008 r. (sygn. II GSK 459/07). Pisała o tym Rzeczpospolita (Decyzja patentowa to informacja publiczna – Hanna Fedorowicz 21.03.2008, s. C2) oraz Gazeta Prawna (Prawomocne decyzje stanowią informację publiczną – Joanna Barańska, 25.03.2008 r., s. 16). Generalnie konkluzja tego orzeczenia jest następująca: Kiedy decyzja Urzędu Patentowego się uprawomocnia, staje się informacją publiczną. Po to jest odpowiednia ustawa, aby był dostęp do takich informacji. Wspomniany przepis p.w.p. ma zastosowanie, gdy postępowanie jeszcze się toczy, później nie ma powodu, aby ograniczać dostęp do prawomocnych decyzji UP. Na stronach „Baza orzeczeń” można zobaczyć sentencję wyroku, wraz z dodatkowymi danymi, niestety treści uzasadnienia brak, przynajmniej na razie).

« »