Ratyfikacja Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Od dwóch dni, tj. od 5 sierpnia 2008r., obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2008r. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999r. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 130 z dnia 21 lipca 2008r., poz. 827

Jak podaje treść uzasadnienia na stronach sejmowych:

System haski umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach przez dokonanie jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO w jednym języku i wniesienie jednej opłaty w jednej walucie (frank szwajcarski). Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Z systemu haskiego może korzystać każdy obywatel i osoba zamieszkała na terenie państwa-strony Porozumienia, jak również przedsiębiorstwo prowadzące działalność w takim państwie. Dokonanie zgłoszenia w trybie Porozumienia haskiego pozwala uniknąć niepotrzebnego powielania pracy oraz wielokrotnego uiszczania tych samych opłat. W ramach systemu haskiego zgłaszający nie musi dostarczać tłumaczeń dokumentów, wnosić odrębnych opłat dla urzędów i pośredników w wyznaczonych państwach ani pilnować terminów przedłużenia rejestracji krajowych.

Warto poczytać sobie zresztą całe to uzasadnienie, nie tylko po to, by się dowiedzieć, dlaczego warto przystępować do aktu, mimo że jesteśmy członkami UE, ale choćby z uwagi na takie ciekawostki:

Zmniejszenie liczby zgłoszeń zagranicznych rozpatrywanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w trybie krajowym będzie miało wpływ na zmniejszone zapotrzebowanie na usługi rzeczników patentowych, gdyż zgłoszenia te, od momentu związania Rzeczypospolitej Polskiej Aktem genewskim Porozumienia haskiego, będą załatwiane przez Biuro Międzynarodowe WIPO w Genewie.

Czy też takie:

Zgodnie z art. 12 Aktu genewskiego urząd krajowy wyznaczonego państwa bada zgłoszenie międzynarodowe w zakresie przewidzianym prawem krajowym. (…)Będzie się to wiązało ze wzrostem obciążenia pracą ekspertów zajmujących się wzorami przemysłowymi, dlatego Urząd przewiduje konieczność zatrudnienia dodatkowych dwóch ekspertów (…).Szacowany koszt związany z zatrudnieniem jednego eksperta wynosi obecnie około 8 200 zł brutto (ze składkami, podatkami itp.). Rocznie kwota na zatrudnienie dwóch dodatkowych ekspertów wyniesie około 196 800 zł brutto. Koszty szkoleń będą oscylować na poziomie około 10 000 zł.

Wreszcie:

Planuje się także przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących systemu haskiego dla zainteresowanych rzeczników patentowych, przed¬się¬biorców, a także projektantów (twórców). Koszty uczestnictwa w szkoleniu będą pokrywane przez samych uczestników, a ich wielkość będzie zależna od liczby chętnych. W celu znacznego obniżenia kosztów jednostkowego uczestnictwa w szkoleniu rzecznika patentowego, przedsiębiorcy czy też projektanta, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w miarę możliwości, może udostępnić pomieszczenia we własnym budynku. Szacuje się, że średni koszt jednodniowego szkolenia wyniesie dla każdego z uczestników około 150 zł (przy 100 uczestnikach szkolenia).

Więcej informacji jeszcze jakby komuś bardzo zależało:
na stronach prac komisji sejmowej
– w opisie przebiegu procesu legislacyjnego
– w sprawozdaniach sejmowych, np. posłanki Beaty Bublewicz.

« »