Nowy regulamin NASK

Na nic niestety ostatnio nie mam czasu, więc ten wpis zbyt bogaty nie będzie. Ale ponieważ ostatnie chyba trzy posty traktowały o tej materii, to trzeba to jeszcze dodać. Choć sprawy to nie kończy z pewnością – o czym jak myślę, trzeba będzie coś kiedyś napisać. Na razie więc tylko suchy tekst nowego regulaminu NASK.

Na nic niestety ostatnio nie mam czasu, więc ten wpis zbyt bogaty nie będzie. Ale ponieważ ostatnie chyba trzy posty traktowały o tej materii, to trzeba to jeszcze dodać. Choć sprawy to nie kończy z pewnością – o czym jak myślę, trzeba będzie jeszcze coś kiedyś napisać. Na razie więc tylko suchy tekst nowego regulaminu NASK.

Na stronach „Krajowego Rejestru Domen” zamieszczono bowiem nowy regulamin określający warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl. Regulamin (choć ponoć z 18 grudnia 2006r.) będzie obowiązywał od 18 marca 2007r. (co do dotychczasowych abonentów – od nowego okresu rozliczeniowego). Można sobie przeczytać całość, mnie na razie interesuje szczególnie rozstrzyganie sporów, więc tylko ten fragment poniżej wklejam.

SPORY

22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.
23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.
24. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

« »